رضا ‫جون Rezajun

طلوع هر صبح فکر کن تازه به دنیا آمدی مهربان باش و دوست بدار شاید که فردایی نباشد

تیر 87
2 پست